Aktien

Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.

Aktiekapital

I Uni-light finns efter emissionen september 2018, 13 071 455 aktier med ett kvotvärde om 0,25 kronor, dvs aktiekapitalet är 3 267 863,75 kronor.

Kapitalstruktur och ägarbild

Bolaget har för närvarande cirka 1000 aktieägare. De större ägarna framgår av nedanstående uppställning:
Ägarförteckning, större aktieägare i Uni-Light LED AB (med reservation för förvaltarregistrerade aktier där ägaren inte är känd för bolaget)

Nuvarande aktieägare Antal aktier Ägarandel
Nordnet Pension      727 388    5,56%
Aktieinvest      597 040    4,57%
Avanza pension      579 813    4,44%
Göran Lundgren (bolag)      500 000    3,83%
Danny Zhou      486 000    3,72%
Dividend Sweden AB      454 170    3,47%
Björn Naumburg      415 000    3,17%
Pegroco Invest AB      400 000    3,06%
Olle Stenfors      400 000    3,06%
Anders Bodin      299 847    2,29%
Accrelium AB      262 817    2,01%
Anna Sandelius      261 532    2,00%
Summa 5 383 607 41,18%

Handel med aktien
Uni-Light LEDs aktie handlas sedan den 22 juli 2016 vid NGM Nordic MTF.
Kortnamn: ULED
ISIN-kod för aktien: SE0008405799

NORDIC MTF 
NGM Nordic MTF är Nordic Growth Markets lista för handel i icke börsnoterade aktier. En investerare bör ha i åtanke att aktier som handlas på NGM Nordic MTF inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Mentor
G&W Fondkommission är bolagets mentor.

G&W Fondkommission,
111 43 Stockholm

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.