Aktien

Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.

Aktiekapital

I Uni-light finns efter emissionen sommaren 2016, 3 679 890 aktier med ett kvotvärde om 0,25 kronor. I och med emissionen ökar aktiekapitalet från 508 580 kronor till ca 919 972 kronor.

Kapitalstruktur och ägarbild

Uni-light har hittills finansierats med nyemissioner om ca 4,6 Mkr och bidrag samt vissa försäljningsintäkter.

Bolaget hade före spridningsemissionen sommaren 2016 totalt 12 aktieägare. Dessa ägare i bolaget framgår av nedanstående uppställning:

Ägarförteckning, Uni-Light LED AB (endast ett aktieslag finns)

Nuvarande aktieägare Antal aktier Ägarandel Ägarandelar efter emissionen*
Chip Akins 600 000 29,49% 16,30%
Danny Zhou 486 000 23,89% 13,21%
Björn Naumburg 360 000 17,70% 9,78%
Ola Baalack 240 000 11,80% 6,52%
Next Focus HR AB 108 600 5,34% 2,95%
Magnus Ahnme 106 600 5,24% 2,90%
Apple Xu 80 800 3,97% 2,20%
Robin Abeyesinhe 24 240 1,19% 0,66%
Anders Bodin 11 040 0,54% 0,30%
Industriell Elektronik AB 8 040 0,40% 0,22%
Anders Mellberg 6 000 0,29% 0,16%
Per-Olof Nilsson 3 000 0,15% 0,08%
Summa 2 034 320 100,00% 55,28%
Föreliggande emission:
Nytillkommande ägare 1 645 570   44,72%
Summa 3 679 890   100,00%

* Under antagande om full teckning, oaktat ev. övertilldelning

Handel med aktien

Uni-Light LEDs aktie handlas sedan den 22 juli 2016 vid NGM Nordic MTF. Även de båda serierna teckningsoptioner som utgavs i samband med emissionen sommaren 2016 är listade vid NGM Nordic MTF.

Kortnamn: ULED-MTF
ISIN-kod för aktien: SE0008405799

Handel med teckningsoptionerna

TO1

Kortnamn för teckningsoption TO 1: ULED-MTF TO1
ISIN-kod för teckningsoption TO 1: SE0008405807
Sista dag för handel för teckningsoption TO 1: 27 september 2017

TO2
Kortnamn för teckningsoption TO 2: ULED-MTF TO2
ISIN-kod för teckningsoption TO 2: SE0008405815
Sista dag för handel för teckningsoption TO 2: 27 mars 2018

NORDIC MTF

NGM Nordic MTF är Nordic Growth Markets lista för handel i icke börsnoterade aktier. En investerare bör ha i åtanke att aktier som handlas på NGM Nordic MTF inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag. På NGM Nordic MTF gäller således inte lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Däremot gäller kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings “Takeoverregler för vissa handelsplattformar“. Dessutom gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen).

mentor

G&W Fondkommission är utsedd till bolagets mentor.

G&W Fondkommission,
111 43 Stockholm

gwfondkomission_logo.png

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.