Aktien

Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.

Aktiekapital

I Uni-light finns efter emissionen september 2018, 13 056 455 aktier med ett kvotvärde om 0,25 kronor. I och med emissionen ökar aktiekapitalet från 2 128 176,25 kronor till ca 3 264 113,75 SEK.

Kapitalstruktur och ägarbild

Bolaget har för närvarande cirka 1000 aktieägare. De större ägarna framgår av nedanstående uppställning:
Ägarförteckning, större aktieägare i Uni-Light LED AB (med reservation för förvaltarregistrerade aktier där ägaren inte är känd för bolaget)

Nuvarande aktieägare Antal aktier Ägarandel
Danny Zhou 486 000 5,50%
Björn Naumburg 415 000 4,88%
Tommy Gustafsson 277 500 3,26%
Anna Sahlin 261 532 3,07%
Ola Baalack 240 000 2,82%
Sven Ottosson 134 304 1,58%
Tapio Laakso 108 619 1,28%
Next Focus HR AB 108 600 1,28%
Magnus Ahnme 106 600 1,25%
Geir Ole Johansen 94 252 1,11%
Summa 2 232 407 26,03%

Handel med aktien

Uni-Light LEDs aktie handlas sedan den 22 juli 2016 vid NGM Nordic MTF.

Kortnamn: ULED-MTF
ISIN-kod för aktien: SE0008405799

NORDIC MTF

NGM Nordic MTF är Nordic Growth Markets lista för handel i icke börsnoterade aktier. En investerare bör ha i åtanke att aktier som handlas på NGM Nordic MTF inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Mentor

G&W Fondkommission är bolagets mentor.

G&W Fondkommission,
111 43 Stockholm

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.