Emissioner

Nyemission september 2018

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt: Tre (3) befitliga aktier berättigar till teckning av två (2) nya aktier i A Uni-light LED AB.
Emissionsvillkor: Företrädesemission om ca 4,5 Mkr före emissionskostnader, motsvarande 5 675 136 st aktier. Därutöver ett övertilldelningsutrymme för ytterligare teckning om
upp till högst ca 1 Mkr (ej garanterat och kan enbart komma att beslutas vid överteckning).
Teckningskurs: 0,80 kr/aktie.
Tid för emissionen: 7 – 25 september 2018.
Avstämningsdag: 3 september 2018
Handel med teckningsrätter: 7 – 21 september 2018
Emissionsgaranti: Inför föreliggande nyemission har emissionsgarantier erhållits om totalt cirka 3,7 Mkr, motsvarande cirka 80 av emissionsbeloppet om 4 540 Tkr.
Pre-money värdering inför emissionen: ca 6,8 Mkr.

Teckning utan företrädesrätt möjlig och tilldelas i mån av utrymme.

A Uni-Light LED AB har genomfört en företrädesemission som tecknades till 80 %

Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 13 056 455 st och Bolaget tillförs ca 3,6 Mkr före emissionskostnader. Ca 15 000 aktier kommer preliminärt att emitteras därutöver till de garanter som väljer kvittning som ersättning. Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske innan emissionen slutgiltigt registrerats.

Dokument

Utfall av företrädesemission

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel utan företrädesrättTidigare emissioner

Företrädesemission september 2018

Nyemission september - oktober 2017

Nyemission juni 2016

 

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.