Emissioner

Företrädesemission september 2018  

Årsstämman 2018-08-28 har godkänt styrelsens beslut (se nedan) om företrädesemission om ca 4,5 MSEK; de viktigaste villkoren

 • Tre aktier ger rätt att köpa två nya
 • Aktiepris 0,80 kr
 • Teckningstid 7-25 september, avstämningsdag 3 september
 • Emissionen är garanterad till 80 % av ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission
 • Memorandum och teckningssedel kommer vara tillgängliga första teckningsdag

Se för övrigt Memorandum på vår hemsida under teckningstiden.

Styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, sedermera godkänd av årsstämman den 28 augusti 2018.

Styrelsen för A Uni-light LED AB (publ) (”Bolaget”) beslutar om en företrädesemission av aktier under förutsättning av årsstämmans godkännande på följande villkor. 

 1. Aktiekapitalet ska höjas med högst 1 418 784 kronor genom utgivande av högst 5 675 136 nya aktier.

 2. De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av två (2) nya aktier. De nya aktierna emitteras till en kurs om 0,80 kr per aktie.

 3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 31 augusti 2018. Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden 6 – 25 september 2018. (slutligt bestämd teckningstid 7 – 25 september, vilket beslutades av årsstämman, se kommunikén nedan).

 4. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning eller genom kvittning mot fordran. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och betalas genom kvittning mot fordran eller kontant inom tre (3) bankdagar från det att styrelsens beslut om tilldelning av aktier har skickats till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

 5. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

 6. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Sådan tilldelning ska i första hand ske till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och i andra hand till andra som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att förlänga teckningstiden samt vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen. 

Kommuniké - Årsstämma i A Uni-light LED AB - beslut om företrädesemission

Årsstämma har idag hållits i A Uni-light LED AB (556988-9834). Stämman beslutade i enlighet med förelagda förslag (se kallelse på hemsida) bl a följande:

 • Omval av styrelse och revisor
 • Att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission om ca 4,5 MSEK; de viktigaste villkoren
  • Tre aktier ger rätt att köpa två nya
  • Aktiepris 0,80 kr
  • Teckningstid 7-25 september, avstämningsdag 3 september
  • Emissionen garanteras till 80 % av ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission
  • Memorandum och teckningssedel kommer vara tillgängliga till första teckningsdag
 • Bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma göra ytterligare emissioner.
Tidigare emissioner

Nyemission september - oktober 2017

Nyemission juni 2016

 

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.