Pressmeddelanden

A Uni-Light LED AB har säkerställt en garanti upp till ca 80 % av företrädesemission om ca 4,5 Mkr

Styrelsen i A Uni-light LED AB har för avsikt att besluta om en företrädesemission om ca 4,5 Mkr, villkorad av bolagsstämmas godkännande, innebärande utgivande av nya aktier där tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya till kursen 80 öre per aktie. Emissionens teckningstid är planerad till efter sommaren, tentativt under september 2018. Emissionen genomförs dels för att stärka balansräkningen men också för att ta tillvara på de goda möjligheter som bolaget står inför med en god offertstock inom flera olika industrier samt bland annat ett genombrott i Kina med en första installation på en gård med 2000 djur.

Inför denna transaktion har ett garantikonsortium syndikerats av G&W Fondkommission, vilket innebär att emissionen är garanterad upp till ca 80 %. Inför att emissionslikviden kan lyftas ämnar Bolaget att uppta en bryggfinansiering om ca 300 Tkr. Emissionslikvid upp till den garanterade nivån täcker fortsatt drift av bolaget mer än 12 månader. Bolaget har i dagsläget sänkt kostnaderna (bolagets burnrate) från ca 450 000 SEK per månad till ca 200 000 SEK. Den kommande bolagsstämman kommer förutom godkännande av det förestående emissionsbeslutet också att föreslås besluta att höja gränserna för aktiekapitalet och antalet utestående aktier. Styrelsen avser att återkomma med ett emissionsbeslut inom närtid där exakta villkor och tidsplan framgår, samt en separat kallelse till bolagsstämma.

G&W Fondkommission agerar som bolagets finansiella rådgivare i den förestående transaktionen.  

Stockholm den 18 juni 2018

För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, VD Uni-light, tel: +46-70 467 4040; goran.lundgren@uni-lightled.com

A Uni-light LED AB, Tegeluddsvägen 31 (plan 4), 115 41 Stockholm

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018 kl. 08:30 CET. 

Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.

Läs mer på www.uni-lightled.com

Filer för nedladdning
2019-02-08
Regulatorisk

Uni-light's försäljning genom sina distributörer går fortsatt trögt med endast ett antal mindre beställningar från den svenska och österrikiska/tyska marknaden. I Sverige får vi dock fortlöpande mindre beställningar, både från industrin och avseende djurstallar. Den svenske distributören har ett stort antal utestående offerter, särskilt efter Elmia-mässan i oktober, men många lantbrukares ansträngda situation efter förra sommaren är hämmande.

2018-12-05
Regulatorisk

Finansiella nyckeltal (tkr)

20180501-
20181031

20170501-
20171031

20170501-
20180430

 

6 mån

6 mån

12 mån

Nettoomsättning

824

1 047

1 784

Rörelsens kostnader

-3 675

-6 690

-11 295

Rörelseresultat

-2 830

-5 638

-9 427

Resultat efter finansiella poster

-2 834

-5 751

-9 543

Resultat före skatt

-2 834

-5 751

-9 543

Skatt på årets resultat

-

-

-

Periodens resultat

-2 834

-5 751

-9 543

Resultat per aktie

-0,3

-1,5

-1,1

Antal aktier

13 071 455

3 717 910

8 512 705

Soliditet

88,2%

88,9%

91,1%

2018-12-04
Regulatorisk

Un-light har beviljats ett stöd på €50,000 inom EU's Horizon 2020 program för små och medelstora företag. En första ansökan lämnades in sommaren 2017 och har sedan kompletterats i flera omgångar för att möta de högt ställda kraven i utvärderingarna.

2018-10-11
Regulatorisk

Vinnova har beslutat att stödja Uni-lights utveckling och marknadsplan för smart tunnelbelysning med 500,000 kr.

2018-09-28
Regulatorisk

Styrelsen i A Uni-light LED AB har efter teckningstidens utgång beslutat om tilldelning i nyemission som innebär att samtliga tecknare får full tilldelning. Totalt tecknades emissionen till ca 80 % av det fulla nyemissionsbeloppet om ca 4,5 Mkr. Teckningarna i kraft av rätter var 1 278 910 st och utan företräde 906 400 st, därutöver av emissionsgaranter med 2 358 440 st aktier. Totalt emitteras därmed 4 543 750 st aktier. Emissionen beslutades av årsstämman den 28 augusti, enligt tidigare styrelsebeslut villkorat av stämmans godkännande. Teckningsperioden var mellan 7 september och 25 september. Utfallet av emissionen innebär att A Uni-light LED AB kan genomföra framför allt utökade satsningar i försäljning och utveckling.

2018-09-07
Regulatorisk

Tidigare annonserad företrädesemission i Bolaget har inletts och pågår till den 25/9. Memorandum bifogas och samtliga dokument finns att hämta på hemsidan.

2018-08-28
Regulatorisk

Årsstämma har idag hållits i A Uni-light LED AB (556988-9834). Stämman beslutade i enlighet med förelagda förslag (se kallelse på hemsida) bl a följande:

2018-08-24
Regulatorisk

Unilight's kinesiska partner, Kingdom Electronics i Shanghai, som producerar huvuddelen av Unilight's lampor, möter fortsatt stort intresse på den kinesiska jordbruksmarknaden, i första hand djurstallar för mjölkkor. Kingdom har nu tecknat ett Letter of Intent för ett större projekt för mjölkproduktion i Tibet. Projektet omfattar drygt 1500 lampor med planerad leverans under vintern 2019. Man för diskussioner om ytterligare ett projekt i samma storleksordning.

1
2
...
9
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.