Pressmeddelanden

Delårsbokslut för A Uni-light LED AB Perioden 2018-05-01-2018-10-31

Finansiella nyckeltal (tkr)

20180501-
20181031

20170501-
20171031

20170501-
20180430

 

6 mån

6 mån

12 mån

Nettoomsättning

824

1 047

1 784

Rörelsens kostnader

-3 675

-6 690

-11 295

Rörelseresultat

-2 830

-5 638

-9 427

Resultat efter finansiella poster

-2 834

-5 751

-9 543

Resultat före skatt

-2 834

-5 751

-9 543

Skatt på årets resultat

-

-

-

Periodens resultat

-2 834

-5 751

-9 543

Resultat per aktie

-0,3

-1,5

-1,1

Antal aktier

13 071 455

3 717 910

8 512 705

Soliditet

88,2%

88,9%

91,1%

Väsentliga händelser under räkenskapsårets första sex månader

Enligt styrelsens förslag godkände årsstämman i augusti styrelsens beslut att genomföra en emission på ca 4,5 Mkr, som garanterades till 80 % av ett garantikonsortium sammansatt av G&W Fondkommission. Emissionen har genomförts under september och har inbringat 3,6 MKr enligt garantin. Emissionskostnaderna uppgår till 850 kkr och har belastat halvåret. Efter emissionen är totala antalet aktier 13 071 455 och det registrerade aktiekapitalet 3 267 865,75 kr.

De fasta driftskostnaderna har sänkts till en betydligt lägre nivå på ca 200 kkr/mån, i huvudsak genom sänkta personalkostnader, lägre hyra och andra omkostnader. Ingen del av dessa har aktiverats som utvecklingskostnad. Inköp har gjorts slutet av under halvåret för viss lageruppbyggnad för att kunna korta leveranstiderna. Dessa är ännu ej levererade och är därför bokförda som förbetalade kostnader.

Försäljningen är något under nivån första halvåret förra räkenskapsåret, ~850 kkr jämfört med ~1050 kkr. I stort sett hela försäljningen har skett på svenska marknaden, inklusive en stor beställning på en etablerad lysrörprodukt. Därutöver har försäljning skett av den nya HB-lampan och viss mindre försäljning av dels FL300 (Flood Lights) till byggplatser, dels belysning för djurstallar. En mindre beställning har erhållits i Österrike. Ingen försäljning har skett till UK p g a avvaktande marknad.

Analyser har gjorts både i Sverige och hos tillverkaren i Kina av lamporna för djurstallar (IP65T8), som tidigare orsakat problem, i huvudsak i UK. Slutsatsen är att den senaste versionen med integrerat drivdon och bättre kylning inte har detta problem. Vidare kan ljusutbytet ökas något (10-20 %) genom att byta ljusdioder och en mera transparent lins. Detta görs nu av vår kinesiske leverantör. Den nya HB-lampan, som installerats hos några svenska industrier, har visat vissa störningar med blinkningar. Problemet analyseras f n i Sverige och Kina och vi räknar med att kunna vidta åtgärder inom kort.

Under halvåret har bolagets ägarandel i det svenska distributionsbolaget överlåtits till huvudägaren. Samtidigt har distributionsavtalet förnyats så att vissa miniminivåer för fortsatt exklusivitet fastställts, samtidigt som ökad försäljning ger bolaget vissa extra intäkter.

Vinnova har beviljat ett bidrag om 500 kkr för att i första hand genomföra marknadsanalyser och utveckla marknads- och affärsplaner för ett system för tunnelbelysning med intelligent nödljusfunktion. Detta arbete skall redovisas i februari 2019. Helt nyligen har bolagets ansökan om SME-stöd i EU's Horizon 2020 program för ett fas-1 bidrag om 50 k€ för utveckling av denna teknik beviljats. Arbetet i fas 1 går i första hand ut på marknadsarbete och att säkra tekniken för och kunders medverkan i ett antal pilotprojekt, som sedan kan stödjas i fas 2 med betydligt större bidrag. EU's bidrag kan täcka upp till 70 % av totalkostnaderna. Stöden från Vinnova och EU fas 1 är komplementära.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Försäljningen av belysning till djurstallar i Sverige har varit låg de senaste 6 månaderna men förväntas öka kraftigt de närmaste månaderna. Vid Elmia-mässan i slutet av oktober var intresset stort och den svenske distributören fick förfrågningar på ca 5 Mkr (i tillägg till tidigare utestående offerter på ca 3 Mkr). Försäljningen till industri i Sverige har stor potential, vilket de senaste beställningarna visat.

Motsvarande försäljning i Tyskland och Österrike har varit låg, men vår distributör förväntar sig att ett antal utestående offerter skall ge order i år. Den större mässan EuroTier (13-18 nov) förväntas generera ett betydande antal förfrågningar och senare beställningar. Försäljningen till djurstallar i UK förväntas fortsatt vara marginell innevarande halvår.

Konkurrenssituationen ur ett internationellt perspektiv är oförändrat hård. Förutom en priskonkurrens märker vi framför allt i Tyskland-Österrike högre kvalitetskrav i material mm och en beredvillighet att betala för kvalitet. Under det kommande halvåret kommer bolaget därför att fokusera på djurstallar och industrin och särskilt gentemot Tyskland-Österrike där vi bedömer potentialen som störst. Vidare pågår diskussioner med ett flertal partners om samarbeten som skulle utöka produktportföljen med växthusbelysning, som är ett snabbt växande marknadsområde. Bolagets fokus är på marknadsföring och försäljning och ett nära samarbete med distributörerna, framför allt i Skandinavien och Tyskland-Österrike.

Genom emissionen har verksamhetens likviditet säkrats för hela räkenskapsåret. Utöver likvida medel vid andra halvårets början finns tillgångar i lager och under inleverans på cirka 900,000 kr. Bolagets likviditet kommer ändå att vara pressad de kommande 6-12 månaderna beroende på hur försäljningen utvecklas.

Granskning

Delårsrapporten har granskats översiktligt av bolagets revisor. Revisorn påpekar att bolaget i balansräkningen redovisar immateriella tillgångar till ett belopp om cirka 12 milj kr, huvudsakligen patent, som han inte kan värdera. Bolaget motiverar denna värdering med att en väsentlig del av bolagets framtida försäljning vilar på bolagets teknik och att bolaget räknar med en successivt ökande försäljning av dessa produkter.

Revisorn pekar vidare på den förväntade pressade likviditeten under de närmaste 12 månaderna och den kritiska utvecklingen av försäljningen under denna period.

För mera detaljer och information om bolagets ekonomiska ställning hänvisas till halvårsrapporten samt revisorns rapport, som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.uni-lightled.com.

Nästa rapport

Rapportering av helåret maj 2018 - april 2019 kommer att göras 19 juni 2019.

Stockholm den 5 december 2018

För ytterligare information, kontakta:

Göran Lundgren, VD Uni-light, tel: +46-70 467 4040

A Uni-light LED AB, Tegeluddsvägen 31 (plan 4), 115 41 Stockholm

Denna information är sådan information som A Uni-light LED AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2018 kl. 13.30 CET. 

Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research. Uni-light fokuserar på ett par nischmarknader.

Läs mer på www.uni-lightled.com 

2019-09-30
Regulatorisk

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

2019-09-20
Regulatorisk

Meltron har träffat en överenskommelse med Industrial Security Alliance Partners Inc (ISAP) och ingått avtal rörande ett Joint Venture och en licens för Meltrons produkter för den amerikanska marknaden. Diskussionerna med ISAP har vuxit fram under mer än ett år då företagen utvecklat det ömsesidiga kunnandet om varandras teknologier och produktportföljer och sett den betydande potentialen i att kombinera dessa på den amerikanska marknaden. Överenskommelsen är ett mycket viktigt steg för Meltron.

2019-09-06
Regulatorisk

Som tidigare meddelats godkände Uni-lights årsstämma 20 augusti förvärvet och sammanslagningen av Uni-light med Oy MTG Meltron Ltd i Finland. Stämman beslutade också att bolagets namn skulle vara Meltron AB (publ). Namnändringen har idag godkänts och registrerats av Bolagsverket.

2019-08-20
Regulatorisk

Styrelsen för A Uni-light LED AB (publ), som valdes vid dagens årsstämma, har utsett Ville Sistonen till VD. Han kommer närmast från posten som VD för Oy MTG-Meltron Ltd, som Uni-light förvärvat enligt beslut vid årsstämman och i enlighet med tidigare kommunikation, en post som han haft i drygt två år. Dessförinnan var Ville CFO för L-Fashion Group / Luhta med global försäljning om 2 mdr euro.

2019-08-20
Regulatorisk

Vid årsstämma i A Uni-light LED AB (publ), org. nr 556988-9834, ("Bolaget") den 20 augusti 2019 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.uni-lightled.com.

2019-07-18
Regulatorisk

Aktieägarna i A Uni-light LED AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 556988-9834, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 augusti 2019 klockan 10:00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:30.

2019-07-18
Regulatorisk

A Uni-light LED AB offentliggör i dag sin reviderade Årsredovisning för perioden 2018-05-01-2019-04-30, som är tillgänglig på bolagets hemsida www.uni-lightled.com

2019-07-05
Regulatorisk

Uni-light meddelade igår 4 juli att man går samman med det finska bolaget Oy MTG Meltron Ltd. Nedan och i bilagor följer viss kompletterande information om Meltron.

2019-07-04
Regulatorisk

Uni-light har sedan en tid fört diskussioner med det finska bolaget Oy MTG Meltron Ltd om ett samarbete.  Meltron är också verksamt inom belysningsområdet med egenutvecklad och avancerad teknik, som kombinerar optik, termodynamik och elektronik med starka patent. Man har en portfölj av lampor och belysningssystem för krävande industriellt bruk och för belysning av vägar och andra öppna ytor, se www.meltron.fi. Meltron har ett antal viktiga kunder i Finland inom både industri och infrastruktursektorn samt långt gångna förhandlingar i ett par länder i Mellanöstern. Meltron har även ett samarbete med ett amerikanskt företag utvecklar och tillverkar avancerade kameror och övervakningssystem för surveillance-sektorn.

2019-06-28
Regulatorisk

Information om verksamheten

Bolaget utvecklar, producerar och säljer LED-ljuskällor baserade på patenterade linjära drivdon. Tekniken medför att vi producerar samma ljusmängd som konventionell LED men med mindre förluster och utan elektromagnetisk störning. Lamporna är designade med olika tekniska finesser anpassade för olika marknadssegment eller applikationsformer. Syftet är att kontinuerligt förbättra drivdonets kapacitet och ljuskällornas prestationsförmåga och hållbarhet. Bolaget utvecklar också alternativa, enklare system för specifika tillämpningar.

Verksamheten i Sverige startade hösten 2014 då den flyttades från USA där grunden lagts med forskning och utveckling. Tillverkning sker i Shanghai, Kina, hos Kingdom Electronics. Bolaget har ett tekniksamarbete med partners i Sverige och Kina. Försäljningen sker för närvarande i huvudsak genom våra svenska, engelska och tysk/österrikiska distributörer. Vår kinesiska tillverkare har sålt belysning till ett par större projekt i Tibet.

De nischmarknader vi fokuserar på är Djurstallar respektive Industri. I alla applikationer är 'svåra' och krävande miljöer en fördel. Viktiga men begränsade resurser läggs på marknadsföring och försäljning samt teknisk vidareutveckling av våra lampor och system.  Försäljningen har dock under året inte utvecklats som planerats, delvis p g a tidigare tekniska problem som nu är avhjälpta.

1
2
...
9
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.