Pressmeddelanden

Meltron AB tillförs ca 24 MSEK genom en övertecknad företrädesemission och genom beslutad övertilldelning

Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolagets nyemission om 15,3 MSEK tecknats till ca 157 %. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk. Därtill har, med hänsyn till det stora intresset och bolagets expansionsmöjligheter, styrelsen idag beslutat om en övertilldelning om ca 8,8 MSEK.

Den 30 september offentliggjorde Meltron en företrädesemission om ca 15,3 MSEK, beslutad av styrelsen utifrån bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 20 augusti 2019 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen, med teckningsperiod som pågick mellan 31 oktober - 18 november, avsåg högst 23 487 771 units, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3, till en kurs av 0,65 SEK per unit. En (1) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 1 maj 2020 till och med den 29 maj 2020 till en teckningskurs om 0,85 SEK per aktie.

Totalt tecknades 37 097 629 units varav 20 851 764 units tecknades med företrädesrätt där 2 876 381 units, motsvarande ca 1,9 MSEK, betalas kontant och 17 975 383 units, motsvarande ca 11,7 MSEK, betalas genom kvittning. Därtill tecknades 16 245 865 units utan företrädesrätt. Företrädesemissionens totala antal, 23 487 771 units, har därmed tilldelats. Styrelsen har även beslutat att utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad emission på samma villkor, s.k. övertilldelning, som tidigare kommunicerats i pressmeddelande samt i prospektet, varvid Bolaget emitterar ytterligare 13 609 858 units (ca 8,8 MSEK) till motsvarande kurs om 0,65 kronor per unit. Totalt innebär Företrädes-emissionen samt övertilldelningsemissionen därmed en utspädning om cirka 28,3 procent av antalet aktier och aktiekapital i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i maj 2020 blir utspädningen ca 44,1 procent.

Styrelsen har tagit beslutet att utöka övertilldelningsramen med ca 3,5 MSEK mot vad som tidigare kommunicerats i pressmeddelande samt i prospektet med hänsyn till Bolagets expansionsmöjligheter. Den emissionslikvid som Bolaget tillförs genom övertilldelningen kommer främst att användas för att accelerera marknadsföringen. Denna övertilldelning motsvarar tillsammans med Företrädesemissionen totalt antal inkomna teckningar, vilket innebär att samtliga teckningar erhåller full tilldelning. Totalt tillförs Meltron i kontant emissionslikvid därmed ca 12,3 MSEK efter kvittningar och före emissionskostnader.

Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade aktier att finnas 131 048 714 aktier i Bolaget. Aktiekapitalet kommer att öka med 9 274 407,25 SEK till 32 762 178,5 SEK. Totalt antal utestående teckningsoptioner av serie TO3 kommer att vara 37 097 629 st. Smärre justeringar i ovan angivna antal och belopp kan komma att ske i samband med registrering hos Bolagsverket.

Units skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som sänds ut inom kort.

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare och Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut i samband med emissionen. Advokatfirman Delphi har agerat som legal rådgivare.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalade tecknade units (BTU) i Företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner. Fram till dess pågår handel med BTU på NGM Nordic MTF. De som tilldelats units inom ramarna för övertilldelningen kommer att erhålla aktier och teckningsoptioner direkt, istället för BTU. Dessa kommer att kunna levereras först efter att registreringen vid Bolagsverket är klar, i samband med den dag som BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner i Företrädesemissionen. Upptagande av handel i nya aktier och teckningsoptioner kommer att tillkännages genom ett separat pressmeddelande.

Bolagets VD Ville Sistonen kommenterar: "Vi är otroligt glada över det stora intresse som Meltron har tilldragit sig och vi hälsar nytillkommande aktieägare välkomna. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att genomföra de satsningar vi siktar mot, framför allt avseende försäljning internationellt inom Bolagets prioriterade nischmarknader - industribelysning, vägbelysning och djurstallar. Vi har aktiva diskussioner med motparter både inom industri och övriga segment som vi hoppas kunna kommunicera mer om i närtid."

För ytterligare information, kontakta:
Göran Lundgren, styrelsens ordförande
Tel: +46 70 467 40 40
E-post: goran.lundgren@uni-lightled.com

Meltron AB (publ)

Embassy House, Linnégatan 89 C, 115 23 Stockholm.
Org. nr: 556988-9834. Hemsida: www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra med hänsyn till regulatoriska krav och handel på NGM Nordic MTF. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 november 2019 kl 14:45 CET.

Om Meltron

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, industribelysning och vägbelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n.
den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison
Research.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet MLTR.

Filer för nedladdning
2020-03-06

Meltron has received a pilot order for the EX gas explosion proof lights, a first important order from Gasum Oy, a Finnish state owned gas company with sales of 1.1 bill euro. Gasum distributes biogas and LNG and runs a network of gas filling stations in Finland, Sweden and Norway, primarily for heavy traffic and transportation.

2020-02-20
Regulatorisk
2020-02-14

Meltron has now successfully installed 28 units so called pylon lights in the Halban Horse Stadium in Oman. The lights are installed in 8 masts of 12m height. The Meltron pylon lights have sophisticated cooling and superior optical features with specific lens technology. The lights can also be made significantly lighter than conventional lights.

2020-01-02

Meltron AB CEO Ville Sistonen summarizes with satisfaction the work during the half year and is looking forward.

2019-12-18
Regulatorisk

Nyckeltal (Koncern)

2019/2020

Tkr, om inte annat anges

sept-okt

Nettoomsättning

1 087

Rörelseresultat

-3 595

Resultat efter finansiella poster

-3 744

Balansomslutning

30 698

Eget kapital

-17

Resultat per aktie, kr

-0,1

Soliditet %

-0,1%

Antal aktier vid periodens slut

93 951 085

Pågående registrering av aktier

-

Genomsnittligt antal aktier

26 697 914

Aktiekurs på balansdagen, kr

0,9

Antal anställda, årsmedeltal

11

Antal anställda, vid periodens slut

11

2019-12-11
Regulatorisk

G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i den emission som Meltron nyligen slutförde med en överteckning på 57 %. Bolaget har nu kommit överens med G&W om att G&W, i enlighet med en möjlighet i uppdragsavtalet, kvittar 1 MSEK av arvodet på totalt 2,5 MSEK mot aktier i Meltron till samma kurs som i emissionen, dvs 0,65 SEK/aktie. Inga teckningsoptioner ingår.

2019-12-03
Regulatorisk

Meltron's halvårskommuniké per 2019-10-31 kommer att publiceras onsdag 18 december 2019.

2019-11-21
Regulatorisk

Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolagets nyemission om 15,3 MSEK tecknats till ca 157 %. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk. Därtill har, med hänsyn till det stora intresset och bolagets expansionsmöjligheter, styrelsen idag beslutat om en övertilldelning om ca 8,8 MSEK.

1
2
...
12
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.